Web Analytics
Hopp til innhold

Livsarvinger og deres rettigheter til arv

Livsarvinger vil si barna til arvelateren. Dette gjelder også adopterte barn. Hvis en livsarving dør, vil arven gå videre til denne personens andre barn. Livsarvingene skiller seg fra andre arvinger ved at de har krav på såkalt pliktdelsarv. Regelen om at enkelte av avdødes pårørende har krav på pliktdelsarv har lange tradisjoner. Hensikten med pliktdelsarv er å sikre forutsigbarhet for avdødes nærstående. 

Uavhengig av antall arvinger er dette to tredjedeler av arvelaters netto formue. Det vil si at arvelateren ikke ved testament kan frata arvingen hele arveretten. Dersom et testamente ikke respekterer pliktdelen, kan livsarvingene bestride gyldigheten av det. Testamentet vil i disse tilfellene bli få en mindre rang, dersom ikke denne fasen er overholdt.

Selv om dette skulle være tilfelle, er ingen ting i veien for at arvingene aksepterer et slikt testament, dersom det er dette de selv ønsker. Livsarvinger over 18 år kan også forhånds godkjenne et testament selv om det ikke overholder kravet om pliktdelen. I slike tilfeller bør de sørge for en påtegning på testamentet hvor godkjennelsen klart fremgår.

Les også: Arv, arveloven og testament

Livsarvingene har krav på pliktdelsarv

Livsarvingene har krav på pliktdelsarv fra begge foreldre. Forordningen om pliktdelsarv begrenser altså testators mulighet til å opprette et testament akkurat som han eller hun vil. Pliktdelen kan imidlertid begrenses til en mill. kroner for hvert barn. Dette må i så fall gjøres eksplisitt i testamente. Det betyr at pliktdelsreglene ikke legger noen spesielle begrensninger på arvelaterens ønske om å benytte seg av sin arv som de vil, dersom det foreligger en stor formue.

Dersom arvelater har livsarvinger, har hans eller hennes ektefelle likevel krav på en minstearv på en fjerdedel av arvelaters formue, eller minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet for dødsfallet. Ektefellens minstearv har vanligvis prioritet før livsarvingenes pliktdelsarv. Man skal ikke vitse og drive humor om arv. Om arvelateren har veldig liten formue fra før, kan det medføre at pliktdelsarven blir redusert eller bortfaller i sin helhet.

Hovedregelen er at man ikke kan gjøres arveløs

Hovedregelen er at man ikke kan gjøre livsarvinger arveløse. Man kan for eksempel ikke uten videre gi gaver som kan oppfattes som forskudd på arv til en av arvingene med den hensikt å gjøre en eller flere arveløse. Etter arvelovens § 19 kan ikke gjenlevende gi bort fast eiendom eller andre gaver som står i misforhold til formuen i boet. Dersom hele arven er borte, er dette åpenbart i misforhold i forhold til reglene. Eneste sikre måten å redusere arven på er å bruke opp formuen mens en lever.