Web Analytics
Hopp til innhold

Nødtestament og oppbevaring av testament

Domstolene er beste oppbevaringssted

Et testament kan i utgangspunktet oppbevares hvor som helst, uten at det har betydning for testamentets gyldighet. Det bør likevel oppbevares et sted der det er rimelig å anta at det vil bli funnet etter testators borgang. Mange oppbevarer testamentet hjemme, hos en advokat eller i en bankboks. Det sikreste er likevel å oppbevare det hos den lokale domstolen. Fordelen med dette er at domstolen vil sørge for at testamentet blir fremlagt for boet når dødsfallet registreres. Domstolen registrerer også datoen testamentet ble registrert for oppbevaring, noen som kan ha innvirkning dersom det foreligger flere testamenter.

Du må betale et registreringsgebyr for oppbevaring av testament hos din lokale domstol. Det samme gebyret må betales dersom du skal gjøre endringer, registrere et tilleggstestament, eller et nytt testament. Du må også fremvise legitimasjon ved innleveringen. Leverer du på vegne av en annen, må testator gi deg skriftlig fullmakt. Advokater må fremvise et følgebrev som bekrefter at de leverer testamentet på vegne av sin klient.

Utlevering av testament fra domstol

Vil du ha utlevert et eget testament som oppbevares hos domstolen, får du dette ved å fremvise legitimasjon. Skal noen andre hente det på dine vegne, må de fremvise legitimasjon samt skriftlig fullmakt fra deg. Ektefeller og samboere som skriver gjensidig testament, må hentes av begge parter, eventuelt en av de med medbragt fullmakt fra den andre. Advokater må fremlegge både følgebrev og skriftlig fullmakt fra testator.

Opprettelse av Nødtestament

Opprettelse av nødtestament er regulert av arvelovens § 51. Der åpnes det for at kravet til at testamentet skal være skriftlig, samt kravet til vitner, kan fravikes. For å opprette et testament muntlig, må det være to vitner til stede samtidig, og begge må være godkjent av testator. Det må også ligge spesielle årsaker til grunn for at kravet til skriftlighet kan fravikes. Nødstilfeller eller plutselig alvorlig sykdom er typiske eksempler på dette.

I et nødstilfelle der testator ikke makter å fremskaffe vitner før sin død, kan kravet til vitner fravikes, og et nødtestament utarbeides skriftlig av testator selv. Et slikt testament har en gyldighet på tre måneder, dersom testator ikke er forhindret fra å følge formkravene til et testament. Med andre ord må et skriftlig nødtestament blant annet bevitnes slik arveloven krever, dersom testator fortsatt lever etter tre måneder, og samtidig har hatt anledning til å utforme testamentet i henhold til formkravene.